Opvang Nieuwe Stijl

Training & Coaching

T&C - T&C 1

Begeleiding bij de start

Als je besluit voor jezelf te beginnen, dan komt er veel op je af.  Dat begint, na het vinden van een geschikte locatie, al bij het aanmelden voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervoor moet je de procedure kennen,  weten welke documenten je moet aanleveren en waaraan deze documenten moeten voldoen. ONS kent de weg en helpt je hierbij. Dat doen we enerzijds door je toegang te geven tot ons digitale handboek, waarin je veel formats kunt vinden voor je plannen.  Denk maar aan het pedagogisch beleidsplan, het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en de Risico-inventarisaties. Uiteraard voldoet alles in ons handboek aan de wettelijke eisen. Anderzijds helpen we je door simpelweg regelmatig contact met je te hebben, uitleg te geven zodat je steeds meer inzicht krijgt en de door jou geschreven plannen tegen te lezen. 

Sta je eenmaal in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kun je van start met de opvang en is het tijd voor het invullen van meer formats, protocollen en beleidsstukken. Daarnaast adviseren we je je goed voor te bereiden op komende GGD-inspecties en ook daarbij mag je hulp van ONS verwachten!

Pedagogische coaching en beleidswerk

In de kinderopvang ben je verplicht jaarlijks 50 uur pedagogisch beleidswerk per locatie te verrichten en daarnaast elke pedagogisch medewerker te coachen op basis van 10 uur per jaar per fulltime arbeidsplaats. Voor het uitvoeren van deze taken gelden certificatie-eisen. Misschien kun en mag je dit als ondernemer zelf doen of heb je een medewerker die hiertoe bevoegd is. In dat geval helpen we je op weg met onze formats, waarmee je plannen maakt voor een jaar en verantwoordt welke keuzes je hebt gemaakt.

Het kan natuurlijk heel goed zijn dat je in je startende organisatie geen pedagogisch beleidsmedewerker dan wel coach tot je beschikking hebt. Of je kiest er niet voor dit zelf te doen. In dat geval kun je een beroep doen op ONS: we hebben meerdere pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die we voor je in kunnen zetten. Uiteraard bepaal jij je doelen en de inhoud van de coaching, ook dat gaat in overleg en zal altijd maatwerk zijn. 

T&C - T&C 2
T&C - T&C 3

Trainingen en scholing

Werken in de kinderopvang betekent ook werken aan je deskundigheid en aan die van je eventuele medewerkers. Dit zijn deels wettelijke verplichte scholingen en deels zullen dat thema's zijn waar je zelf voor kiest. Opvang Nieuwe Stijl kan een deel van de scholing en trainingen voor je verzorgen. Dit kan digitaal en op locatie. Zo verzorgen we o.a. de training Meldcode Kindermishandeling, de training Gezonde Kinderopvang en bijeenkomsten over communicatie met ouders en gesprekstechnieken. Soms combineren we locaties maar een training op maat voor jouw team behoort ook tot de mogelijkheden. 

We bieden daarnaast op verzoek ook teamcoaching. Er kunnen zich allerlei thema's aandienen, denk maar aan teamsamenwerking, communicatie met ouders, de uitvoering van je pedagogisch beleid, observeren en signaleren en het dieper ingaan op de Meldcode Kindermishandeling. In goed overleg komen we er altijd uit!

Online leeromgeving

We zijn er trots op: de ONS-academie, onze eigen online leeromgeving! Je vindt hierin modules die voor jou als ondernemer interessant zijn en daarnaast modules die geschikt zijn voor alle pedagogisch medewerkers. Zo kunnen zij zich o.a. verdiepen in de vier pedagogische basisdoelen, de interactievaardigheden en "moeilijk" gedrag bij (jonge) kinderen. De modules geven inzicht, helpen je weer even afstand te nemen en zijn goed inzetbaar als ondersteuning bij de coaching.

We zullen de ONS-academie voortdurend blijven aanvullen met nieuwe modules, waarbij we ook rekening houden met de wensen van onze ondernemers. Dat is de kwaliteit die we willen bieden: laagdrempelig en zo praktisch mogelijk. Dit alles doen we onder het motto: "Natuurlijk ben je gekwalificeerd . Bij ONS blijf je ook vakbekwaam!".

ONS Academie

T&C - T&C 4
T&C - T&C 5

Intervisie

Naast coaching en scholing organiseert ONS ook tweemaal per jaar een intervisiebijeenkomst voor de pedagogisch coaches op onze locaties. Misschien ben jij dat zelf of is dat een van je medewerkers. Tijdens deze (meestal digitale) bijeenkomsten zijn de pedagogisch coaches van ONS aanwezig. We weten inmiddels dat de coaches er veel aan hebben als zij ervaringen kunnen delen met collega-coaches. En dan gaan we de diepte in: hoe coach je nu je collega's, welke middelen zet je in, hoe voer je een goed coachingsgesprek, hoe ga je om met weerstand en hoe zet je de online-leeromgeving in? Ook deze intervisie bieden we vanuit de overtuiging dat het goed is afstand te nemen op z'n tijd, te reflecteren en ervaringen te delen.